เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "ธุรกิจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week 7

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เงิน เงิน เงิน (ธุรกิจ)"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เเข้าใจและเห็นความแตกต่างของการทำธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทั้งเห็นความสำคัญของธุรกิจ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7

23 –  27 
..2558

โจทย์ :
- ประเมินขั้นสุดท้าย
Key Questions :
Key Questions
- นักเรียนคิดว่า ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร  
- ธุรกิจมีความจำเป็นต่อชีวิตเราอย่างไร

เครื่องมือคิด :
Placemat : ร่วมกันวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
Brainstorms : ครู และนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
Show and  Share : แลกเปลี่ยนนำเสนอการวิเคราะห์บทความร่วมกัน

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บทความเกี่ยวกับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการเรื่องเงิน
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน


วันจันทร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับธุรกิจของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากบทความที่อ่านนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง  และเราสามารถนำไปใช้กับตนเองอย่างไร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า(1) ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร
(2) เกิดผลกระทบอย่างไร
(3) นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
 เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทความในรูปแบบ Placemat
- นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากบทความ


วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนนำเสนอการวิเคราะห์บทความร่วมกัน
- ครู และนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
ชง :
- นักเรียนคิดว่า ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร
- ครูเชิญพ่อพี่ออดี้  พ่อพี่ไอดิน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียนเกี่ยวกับธุรกิจ 
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอธุรกิจจองตนเอง อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- ครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นซักถามข้อสงสัยของแต่ละกลุ่ม

วันพฤหัสบดี  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนอ่านบทความ  สร้างภาพ หรือ สร้างคุณภาพ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ธุรกิจมีความจำเป็นต่อชีวิตเราอย่างไร
เชื่อม :
- แบ่งกลุ่มนักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับความจำเป็นของธุรกิจกับชีวิต
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

วันศุกร์  ( 2 ชั่วโมง )
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนเขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ธุรกิจ
 นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การศึกษาและวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลว
- การแลกเปลี่ยนนำเสนอการวิเคราะห์บทความร่วมกัน
- การอภิปรายเกี่ยวกับบทความร่วมกัน
ชิ้นงาน
- บทความประสบการณ์ธุรกิจ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและเห็นความแตกต่างของการทำธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทั้งเห็นความสำคัญของธุรกิจ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอน
    ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้อ่านบทความเกี่ยวกับการทำธุรกิจพร้อมทั้งวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับธุรกิจของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ครูเชิญพ่อพี่ออดี้ พ่อพี่ไอดิน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเกี่ยวกับธุรกิจจากประสบการณ์ที่เคยทำมาเล่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจได้เรียนรู้ และเทคนิคในการทำธุรกิจรวมทั้ง ได้เห็นมุมมองการทำธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับความจำเป็นของธุรกิจกับชีวิตครูนักเรียนนำเสนอและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักธุรกิจที่ดี นักเรียนแต่ละคนเขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ธุรกิจพร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังแล้วร่วมกันสะท้อนบทความที่เพื่อนเขียน นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ