เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "ธุรกิจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week9

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เงิน เงิน เงิน (ธุรกิจ)"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4   ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์ เข้าใจและสามารถอธิบาย นำเสนอข้อมูลสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
9

9 - 13
มี.ค. 2558
โจทย์ : การสรุปและ เผยแพร่องค์ความรู้   ประเมินตนเอง
Key  Questions
 - นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นรับรู้อย่างไรให้น่าสนใจโดยที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้
อะไรที่นักเรียนทำได้ดีแล้ว อะไรที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด
Round Rubin
เลือกวิธีการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 4
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้ Quarter 4
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
ชุดและอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมาสำหรับการแสดง

วันจันทร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและตลอดทั้ง Quarter ที่ 4
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 4 มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 4  เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ  ( Round Rubin)
วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้มานำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ อาทิเช่น Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ

นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
วันพฤหัสบดี  ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม : 
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
วันศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจ  
ใช้ : 
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
การวางแผนสรุปงานในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ
การวางแผนการทำงาน
การประเมินตนเอง
ชิ้นงาน
สมุดบันทึกเล่มเล็ก
สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบาย นำเสนอข้อมูลสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้

ทักษะ :
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า
 - การอธิบายความหลากหลายของข้อมูล
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอน
    ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและตลอดทั้ง Quarter ที่ 4 นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 4 เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ ( Round Rubin) รวมทั้งออกแบบวางแผนการนำเสนอร่วมกัน นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้มานำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ อาทิเช่น Clip VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ