เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "ธุรกิจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week6

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เงิน เงิน เงิน (ธุรกิจ)"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำธุรกิจ รวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

16 - 20  
..2558

โจทย์ :
- ประเมินผลขั้นต้นทบทวน แก้ไขเกี่ยวกับธุรกิจ
Key Questions :
นักเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้จักธุรกิจของตนเองได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าธุรกิจที่กำลังทำเป็นอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร

เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
- อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- อภิปรายเกี่ยวกับใช้ชีวิตโดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน
Show and Share : นำเสนอและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน

วันจันทร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าธุรกิจของตนเองควรพัฒนาหรือเพิ่มเติมในเรื่องได้บ้าง
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าธุรกิจ
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าธุรกิจที่กำลังทำเป็นอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจ (Flow chart)
วันพฤหัสบดี  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
นักเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้จักธุรกิจของตนเองได้อย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการทำธุรกิจของตนเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- นักเรียนนำเสนอการ์ตูนช่อนของตนเอง พร้อมทั้งทบทวนการทำธุรกิจร่วมกันอีกครั้งแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ธุรกิจของตนเอง
วันศุกร์  ( 2 ชั่วโมง )

ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนทำการ์ตูนช่องเกี่ยวกับธุรกิจ
 นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
การนำเสนอความคืบหน้าธุรกิจ
- การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมทั้งศึกษาขั้นตอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
- การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- การสรุปการทำธุรกิจของตนเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง

ชิ้นงาน 
- การ์ตูนช่องธุรกิจ
- นำเสนอเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำธุรกิจ รวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการทำธุรกิจ
 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียนตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนบันทึกหลังการสอน
ในสัปดาห์นี้พี่ม.2ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ครูนำกิจกรรมโดยให้นักเรียนเล่นเกมเศรษฐี เกมไพ่ Garden Trade เกม Live and Learn และเกมกระดาน Survive หลังจากที่เล่นเกมเสร็จ ครูและนักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม ในรูปแบบ Blackboard share  (คุ้ม-ไม่คุ้ม, ความเสี่ยง, กำไร-ขาดทุน, การออม-การลงทุน)
นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน เช่น
พี่มายด์ : ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การตัดสินใจในการลงทุน
พี่ฟิวส์ : มีการวางแผนเตรียมตัว เลือกผลิตสิ่งที่คนต้องการปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เช่น  ผู้บริโภค วัตถุดิบ การตลาด ทิศทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์คำถามต่อไปนี้
ทำไมสินค้าบางชนิด (รถ, นาฬิกา, แหวนเพชร)จึงมีราคาแพง?
        พี่ฟ้ารุ่ง : ตอบว่ามีวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตต่างกัน ส่งผลให้ราคาแพงหรืออาจจะเป็นความนิยมของผู้คนด้วย
ทำไมซื้อเสื้อกันหนาวในฤดูหนาวจึงมีราคาแพง?
       พี่ปาล์ม : ตอบว่าคนต้องการเป็นจำนวนมากเนื่องจากอากาศหนาว
ทำไมเราควรรับประทานผลไม้ตามฤดูกาล?
      พี่หญิง : ตอบว่าเนื่องจากผลไม้มีจำนวนมากส่งผลให้ราคาถูกกว่าผลไม้นอกฤดูกาลช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ทำไมเนื้อวัวจึงมีราคาแพงกว่าเนื้อหมู?
     พี่ทิพย์ : ตอบว่าระยะเวลาในการเลี้ยงวัวมากกว่าหมูทำให้มีต้นทุนสูงในการผลิตส่งผลต่อราคาด้วย

นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนภาพการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนภาพการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแผนภาพของตนเองพร้อมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับใช้ชีวิตโดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอน
    หลังจากที่พี่ๆม.2 แต่ละกลุ่มได้ออกไปทำธุรกิจของตนเองได้กลับมาสะท้อนรายงานความคืบหน้า โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าธุรกิจของตนเองควรพัฒนาหรือเพิ่มเติมในเรื่องได้บ้าง นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าธุรกิจ สะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา เช่น ทำสินค้ามากเกินไปทำให้ขายไม่หมด ซื้อของโดยไม่ได้บอกเพื่อนทำให้ซื้อของซ้ำกันสิ้นเปลืองต้นทุน เป็นต้น จากนั้นสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจ (Flow chart) นักเรียนแต่ละคนสรุปการทำธุรกิจของตนเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง แล้วนำเสนอการ์ตูนช่อนของตนเอง พร้อมทั้งทบทวนการทำธุรกิจร่วมกันอีกครั้งแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อๆไป นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ