เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "ธุรกิจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week5

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เงิน เงิน เงิน (ธุรกิจ)"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4 ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถลงมือทำธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5

9 - 13  
.. 2558

โจทย์ :
การลงมือทำธุรกิจ
Key Questions :
- นักเรียนคิดว่าธุรกิจที่กำลังทำเป็นอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำธุรกิจ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms  : สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจ
Show and  Share : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ตลาดนัด
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน

วันจันทร์  ( 2 ชั่วโมง )
ใช้ :
นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ลงมือทำธุรกิจตามแผนธุรกิจของตนเองดังนี้
กลุ่มที่ 1 แผนธุรกิจ(ขนมลูกชุบ)
กลุ่มที่ 2 จัดเบรกให้ผู้ใหญ่ใจดี  ขนมรังนก   ข้าวทอด
กลุ่มที่ 3 อาหาร (ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ปลาหมึกย่าง)
กลุ่มที่ 4 มะพร้าวเผา วุ้นมะพร้าว ไอศครีมมะพร้าว มะพร้าวสด

วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าธุรกิจที่กำลังทำเป็นอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
วันพฤหัสบดี  ( 2 ชั่วโมง )
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ลงมือทำธุรกิจตามแผนธุรกิจของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
เชื่อม :   
ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
วันศุกร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำธุรกิจ
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น สะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจ
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
การทำธุรกิจตามที่ได้วางแผนไว้
- การสะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

ชิ้นงาน 
- ลงมือทำธุรกิจ
- สะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจ ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจ
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้ :
เข้าใจและสามารถลงมือทำธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้เกี่ยวกับธุรกิจได้


ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปความเข้าใจและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็นตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรรู้นักเรียน

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 ได้ทำธุรกิจตามที่ได้วางแผนไว้ แต่ละกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อนำไปขายที่ตลาดนัดในชุมชน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการติดต่อประชาสัมพันธ์รวมทั้งการบริการลูกค้า การซื้อวัตถุดิบมาขาย การบริหารจัดการเงินและสินค้า โดยคุณครูออกสังเกตุเป็นระยะๆ
  จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มกลับมาสะท้อนสิ่งที่พบเจอจากการธุรกิจสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากการธุรกิจครั้งแรก(Place mat)
  พี่หญิง : ได้เรียนรู้ความสามัคคี การทำงานเป็นทีมการเรียกลูกค้า เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง
  พี่ฟิล์ม : ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ชีวิตมากยิ่งขึ้น การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีความรู้และมีการวางแผนที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  พี่เอมมี่ : ได้เรียนรู้และเจอปัญหาด้วยตัวเองรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้รู้จักการลงทุน
  พี่มายด์ : มีความกล้าแสดงออกในสังคม ได้เจอกับปัญหาจริงเช่น เตรียมอุปกรณ์ไม่ครบทำให้เสียเวลา จะต้องเขียนรายการของให้ครบจะได้ไม่ลืม ต้องเตรียมของก่อนที่จะไปขายจะได้ทันลูกค้าที่มาซื้อ
  นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของตนเอง

  ตอบลบ