เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "ธุรกิจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week8

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เงิน เงิน เงิน (ธุรกิจ)"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถวิเคราะห์จากการลงมือทำธุรกิจรวมทั้งสามารถนำสิ่งที่ได้จากการทำธุรกิจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
2 –  6 
มี.. 2558

โจทย์ :
- ธุรกิจกับชีวิต
Key Questions :
Key Questions
- หลังจากได้ลงมือทำธุรกิจของตนเองแล้ว  นักเรียนคิดว่าธุรกิจของตนเองเป็นอย่างไร
- ถ้านักเรียนจะทำธุรกิจของที่บ้าน นักเรียนจะพัฒนาหรือแนะนำผู้อื่นอย่างไร

เครื่องมือคิด :
Flow  chart  : กระบวนการทำธุรกิจตามความเข้าใจ
Brainstorms : ครู และนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
Show and  Share : แลกเปลี่ยนนำเสนอการวิเคราะห์ธุรกิจตนเอง

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน


วันจันทร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด หลังจากได้ลงมือทำธุรกิจของตนเองแล้ว  นักเรียนคิดว่าธุรกิจของตนเองเป็นอย่างไร
โดยวิเคราะห์ดังนี้
(1) จุดแข็ง
(2) จุดอ่อน
(3) โอกาส
(4) อุปสรรค
 เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ธุรกิจของตนเอง
วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำสิ่งที่ตนเองวิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการวิเคราะห์ (1) จุดแข็ง
(2) จุดอ่อน
(3) โอกาส
(4) อุปสรรค  ของธุรกิจตนเอง อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
วันพฤหัสบดี  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนจะทำธุรกิจของที่บ้าน นักเรียนจะพัฒนาหรือแนะนำผู้อื่นอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ตนเองจะนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจครั้งต่อไปหรือสิ่งที่อยากแนะนำสำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจ
- นักเรียนนำเสนอและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
วันศุกร์  ( 2 ชั่วโมง )
ใช้ :
-  นักเรียนแต่ละสรุป Flow  chartกระบวนการทำธุรกิจตามความเข้าใจตนเอง
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์ธุรกิจของตนเอง
- การแลกเปลี่ยนนำเสนอการวิเคราะห์
- การเขียนสิ่งที่ตนเองจะนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจครั้งต่อไป
ชิ้นงาน
- Flow  chartกระบวนการทำธุรกิจตามความเข้าใจ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์จากการลงมือทำธุรกิจรวมทั้งสามารถนำสิ่งที่ได้จากการทำธุรกิจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังสอน
  ในสัปดาห์นี้ พี่ม.2 ได้วิเคราะห์หลังจากทำธุรกิจดังนี้
  (1) จุดแข็ง
  (2) จุดอ่อน
  (3) โอกาส
  (4) อุปสรรค
  โดยแต่ละคนวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองแล้วนำสิ่งที่ตนเองวิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มหาจุดที่เหมือนหรือแตกต่างกันซึ่งจะทำให้เห็นมุมมองที่ต่างกันมากขึ้น หลังจากนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน แล้วนักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ตนเองจะนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจครั้งต่อไปหรือสิ่งที่อยากแนะนำสำหรับคนที่อยากเริ่มทำธุรกิจใหม่พร้อมทั้งสรุป Flow chart กระบวนการทำธุรกิจตามความเข้าใจตนเอง แล้วนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง ครูและเพื่อนๆร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้และซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติมและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ