เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "ธุรกิจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เส้นทางสายธุรกิจ"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์การประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
12 – 16  ..
2558

โจทย์ :
วิเคราะห์การประกอบธุรกิจ

Key Questions :
- การทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆแตกต่างกันอย่างไร
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวที่ได้ฟัง เพราะอะไรถึงคิดเช่นนั้น
สิ่งที่นักเรียนเห็นสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง แล้วสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้อย่างไร
นักเรียนได้อะไรจากการดูคลิปรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอนลูกชิ้นปลาระเบิด
และรายการSME ตอนSWITCH ON เสื้อผ้ามือสอง
เครื่องมือคิด :
Place mat : การแสงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้เห็น
Brainstorms :การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปรายกรอายุน้อยร้อยล้าน,รายการSME จากการสังเกต ฟังและจากคำถาม
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
คลิปรายการSME ตอนSWITCH ON เสื้อผ้ามือสอง
-คลิปรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอนลูกชิ้นปลาระเบิด
ข่าว  บทความ
บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน

วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่าเรื่องหนุ่ม ป.ตรี โกยรายได้วันละหมื่น จากการขายข้าวจี่-ปลาร้าบอง แล้วให้นักเรียนดูคลิป  หนุ่มจบปริญญา ขายข้าวจี่หมูปิ้ง ดีกว่าเป็นลูกจ้าง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการชมคลิป และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร
เชื่อม :

ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้


วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเปิดคลิปรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอน หมูปิ้ง วีไอพี  รายการSME ตอนSWITCH ON เสื้อผ้ามือสอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการชมคลิป และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร
เชื่อม :

ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้


วันพฤหัสบดี  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  การทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม :
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม
ครูนำไข่ไก่ให้นักเรียนดู    แล้วตั้งคำถามว่าสามารถนำไข่ไก่ไปทำอะไรได้บ้าง  แล้วสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้อย่างไร
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น ผ่านเครื่องมือคิด Place mat
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์

- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

 

 

วันศุกร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง
- ให้นักเรียนอ่านบทความมุมมองต่างๆทางธุริจ ข่าวขนมไทย "ฝนเทพพร้อมท้าชนเบอเกอรี่
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอ่านบทความ /ข่าว
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
 - ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว
แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิดPlace mat
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอนลูกชิ้นปลาระเบิด
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้คลิป รายการSME ตอน SWITCH ON เสื้อผ้ามือสอง
การคิดวิเคราะห์ข่าว บทความ


ชิ้นงาน 
-สรุปสิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิป
สรุปการวิเคราะห์ข่าว
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ความรู้ :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์การประกอบธุรกิจ
ในรูปแบบต่างๆได้

ทักษะ :
ทักษะการเรียนรู้
ถ่ายทอดสิ่งที่ได้จากคลิป และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและเล่นเกม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ได้ดูกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอนครู
  สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของ Quarter 4 หลังจากที่พี่ๆม.2 ได้ไปทำกิจกรรมอาสาสร้างสุขมาแล้ว แต่คนได้มานำเสนอสิ่งที่ตนเองได้ทำและนำไปใช้ในหน่วยงานที่ตนเองได้ไป พร้อมทั้งเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือประสบการณ์ ความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่ได้ทำเป็นหลักคือช่วยคุณครูดูแลน้องๆ เล่านิทานให้น้องฟัง ช่วยทำความสะอาด ตักอาหารให้น้องๆเป็นต้น จากการที่ครูได้ออกไปเยี่ยมนักเรียน และพูดคุยกับคุณครูที่ดูแล ก็อยากจะให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปี พี่ๆสามารถดูแลน้องได้เป็นอย่างดี มีการนำกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ครูพาทำไปใช้กับน้องๆ เช่น กิจกรรมจิตศึกษา การเล่านิทาน สอนน้องวาดรูป
  ครูเล่าเรื่องหนุ่ม ป.ตรี โกยรายได้วันละหมื่น จากการขายข้าวจี่-ปลาร้าบอง แล้วให้นักเรียนดูคลิป หนุ่มจบปริญญา ขายข้าวจี่หมูปิ้ง ดีกว่าเป็นลูกจ้าง แล้วครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
  ครูเปิดคลิปรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอน หมูปิ้ง วีไอพี รายการSME ตอนSWITCH ON เสื้อผ้ามือสอง นักเรียนร่วมกันสะท้อนสิ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตมุมมองการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นมีการวางแผนรอบด้าน มองกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบริหารจัดการต่างๆ
  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ครูนำไข่ไก่ให้นักเรียนดู แล้วตั้งคำถามว่าสามารถนำไข่ไก่ไปทำอะไรได้บ้าง แล้วสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้อย่างไร
  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น ผ่านเครื่องมือคิด Place mat นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ