เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "ธุรกิจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)คำถามหลัก (Big Question) :   - ธุรกิจมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนเราอย่างไรบ้าง  

ภูมิหลังของปัญหา :
ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างมาก  รายได้เพิ่มช้ากว่าหนี้สินและสวนทางกับอัตราการออม ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอหรือติดลบ  ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาต่างๆตามมา เช่น การทะเลาะวิวาท  การลักขโมย  อาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความยากจน  ในสภาวะเช่นนี้การทำธุรกิจนับได้ว่ามีความสําคัญตอชีวิต เศรษฐกิจและความเปนอยูของมนุษยอยางมาก  ไมามนุษยจะอยูในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบใดก็ยอมอาศัยธุรกิจในการหารายได้เพิ่มเติม ซึ่งธุรกิจในปัจจุบันมีมหาศาล  ความสามารถในการบริหารจัดการและเลือกทำธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกวัย


            ดังนั้นจึงจำเป็นที่นักเรียนเรียนรู้ เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการทำธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ รวมทั้งสามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้ 

เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจและเห็นความสำคัญของการออกแบบวางแผนในการทำธุรกิจและการบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 


ปฏิทินแผนจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "ธุรกิจ"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557
Week
Input
Process
Output
Outcome
กิจกรรมระยะยาว
1
12-16  ..2558
โจทย์ :
วิเคราะห์การประกอบธุรกิจ

Key Questions
- การทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวที่ได้ฟัง เพราะอะไรถึงคิดเช่นนั้น
- สิ่งที่นักเรียนเห็นสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง แล้วสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้อย่างไร
- นักเรียนได้อะไรจากการดูคลิปรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอนลูกชิ้นปลาระเบิด
นักเรียนได้อะไรจากการดูคลิปรายการSME ตอนSWITCH ON เสื้อผ้ามือสอง
เครื่องมือคิด
Place mat :การแสงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้เห็น
Brainstorms :การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปรายกรอายุน้อยร้อยล้าน,รายการSME จากการสังเกต ฟังและจากคำถาม
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปรายการSME ตอนSWITCH ON เสื้อผ้ามือสอง
-คลิปรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอนลูกชิ้นปลาระเบิด
- ข่าว  บทความ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
- ดูคลิป /บทความมุมมองต่างๆทางธุริจ
- ครูเล่าเรื่องหนุ่ม ป.ตรี โกยรายได้วันละหมื่น จากการขายข้าวจี่-ปลาร้าบอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น4กลุ่ม
ครูนำวัตถุให้นักเรียนดู  แล้วตั้งคำถามว่าสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง  แล้วสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้อย่างไร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น ผ่านเครื่องมือคิดPlace mat
ครูเปิดคลิปรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอนลูกชิ้นปลาระเบิด
ครูเปิดคลิป รายการSME ตอนSWITCH ON เสื้อผ้ามือสอง
ให้นักเรียนอ่านข่าวขนมไทย "ฝนเทพ" พร้อมท้าชนเบอเกอรี่.
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการดูคลิป
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
 - ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว
แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิด Place mat
- การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอนลูกชิ้นปลาระเบิด
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้คลิป รายการSME ตอน SWITCH ON เสื้อผ้ามือสอง
- การคิดวิเคราะห์ข่าว บทความ
ชิ้นงาน :
-สรุปสิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิป
- สรุปการวิเคราะห์ข่าว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์การประกอบธุรกิจ
ในรูปแบบต่างๆได้

ทักษะ :
ทักษะการเรียนรู้
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและเล่นเกม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ได้ดูกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น

เลี้ยงไก่ไข่
2
19-23 .. 2558
 โจทย์ :
เปิดมุมมองทางด้านธุรกิจ
Key Questions  :
- ทำไมการประกอบธุรกิจต่างๆจึงแตกต่างกัน


เครื่องมือคิด :
Brainstorms : วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูสื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปคลิป เจาะลึกเศรษฐกิจ ทิศทางเศรษฐกิจโลก
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูเปิดคลิป เจาะลึกเศรษฐกิจ ทิศทางเศรษฐกิจโลก
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร
- นักเรียนดูหนังสร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจ เรื่อง The Pursuit of Happyness 
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ และการนำไปใช้  
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร และถ้าไม่มีธุรกิจเราจะอยู่ได้อย่างไร

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
 - การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและความคิดเห็นที่ได้ฟัง

ชิ้นงาน :
- วิเคราะห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและเปิดมุมมองการคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อการทำธุรกิจเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริง
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
3
26  - 30  ม.ค. 2558
โจทย์ :
- แนวคิด /Concept การทำธุรกิจ
- เรียนรู้การเขียนแผนเพื่อขอทุน

Key Questions

- นักเรียนจะสามารถออกแบบวางแผนธุรกิจคิดค้นและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆเพื่อขอเงินทุนได้อย่างไร
- ถ้านักเรียนจะทำธุรกิจ นักเรียนจะเลือกทำธุรกิจอะไร และนักเรียนมีวิธีหรือแนวทางในการเลือกวางแผนอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ครูและนัก เรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธุรกิจพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการทำธุรกิจเพิ่มเติม
Show and  Share :
การนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบของตนเอง (Power point)
Wall Thinking : แผนโมเดลการทำธุรกิจ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
ธุรกิจ ปี 57 -58
- แผนโมเดลการทำธุรกิจ
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูให้นักเรียนดูธุรกิจที่เป็นความนิยมในปี พ.ศ. 2557 กับ  2558 เป็นอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนจะทำธุรกิจ นักเรียนจะเลือกทำธุรกิจอะไร และนักเรียนมีวิธีหรือแนวทางในการเลือกวางแผนอย่างไร
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและแนวทางการทำธุรกิจ พร้อมทั้งเลือกธุรกิจที่จะทำโดยคำนึงถึงต้นทุนและความเสี่ยงรวมทั้งปัจจัยอื่นๆในการทำธุรกิจ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางการทำธุรกิจ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด     ถ้านักเรียนมีต้นทุน 1,000  บาท นักเรียนจะนำไปลงทุนอะไรได้บ้าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงผู้บริโภค
- นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโมเดลการทำธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างแผนการทำธุรกิจและโมเดลการทำธุรกิจ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจะออกแบบและเขียนแผนธุรกิจให้น่าสนใจได้อย่างไร ในการของเงินทุน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบของตนเอง (Power point)  เชิญวิทยาการ ผู้รู้เกี่ยวการการทำธุรกิจ (พ่อพี่ไอดิน คุณครู) ร่วมสะท้อนให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธุรกิจพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการทำธุรกิจเพิ่มเติม
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ดูธุรกิจที่เป็นความนิยมในปี พ.ศ. 2557 กับ  2558
- การศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและแนวทางการทำธุรกิจ พร้อมทั้งเลือกธุรกิจที่จะทำโดยคำนึงถึงต้นทุนและความเสี่ยง
- การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโมเดลการทำธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
- การนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบของตนเอง (Power point)
- การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธุรกิจ

ชิ้นงาน
- ธุรกิจ
- วิเคราะห์ธุรกิจ
- แผนการทำธุรกิจ
- สมุดบันทึกธุรกิจ
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถออกแบบแผนงานธุรกิจเพื่อขอเงินทุนและใช้ในการประกอบการได้จริง


ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
4 - 5
2 – 6  .. 2558
โจทย์ :
การลงมือทำธุรกิจธุรกิจ/ประชาสัมพันธ์
การวิเคราะห์ตลาด
Key Questions

- นักเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้จักธุรกิจของตนเองได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าธุรกิจที่กำลังทำเป็นอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Brainstorms  :ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พร้องทั้งออกแบบการประชาสัมพันธ์
Show and  Share : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจในสัปดาห์แรก (Flow chart)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจที่จะทำร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มดำเนินการทำธุรกิจตามที่วางแผนไว้ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของธุรกิจเป็นระยะๆให้ครูฟัง(สมุดบันทึก)
- นักเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้จักธุรกิจของตนเองได้อย่างไร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งออกแบบการประชาสัมพันธ์(บอกต่อ  โปสการ์ด  แผ่นพับ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าธุรกิจที่กำลังทำเป็นอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจ ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
-นักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจในสัปดาห์แรก (Flow chart)
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- เริ่มดำเนินการทำธุรกิจตามที่วางแผนไว้ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของธุรกิจเป็นระยะๆให้ครูฟัง(สมุดบันทึก)
- การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งออกแบบการประชาสัมพันธ์

ชิ้นงาน :
- สะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจ ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจในสัปดาห์แรก (Flow chart)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถลงมือทำธุรกิจ การประชาสัมพันธ์รวมทั้งวิเคราะห์ตลาดเพื่อตัดสินใจในการทำธุรกิจได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้

ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปความเข้าใจและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
6
16 - 21 ก.พ. 2558
 โจทย์ :
- ประเมินผลขั้นต้นทบทวน แก้ไขเกี่ยวกับธุรกิจ
Key Questions  :

เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
- อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- อภิปรายเกี่ยวกับใช้ชีวิตโดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน
Show and Share : นำเสนอและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- เกมเศรษฐี เกมไพ่ For Sale และเกมกระดาน Survive
- คำถามทางเศรษฐศาสตร์
บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องเรียน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าธุรกิจ
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าธุรกิจของตนเองควรพัฒนาหรือเพิ่มเติมในเรื่องได้
แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ธุรกิจของตนเอง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมทั้งศึกษาขั้นตอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
- แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้าให้เพื่อและครูฟัง(Power point) พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการทำธุรกิจของตนเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- นักเรียนนำเสนอการ์ตูนช่อนของตนเอง พร้อมทั้งทบทวนการทำธุรกิจร่วมกันอีกครั้ง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
 - การนำเสนอความคืบหน้าธุรกิจ
- การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมทั้งศึกษาขั้นตอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจ- การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- การสรุปการทำธุรกิจของตนเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง
ชิ้นงาน :
- การ์ตูนช่องธุรกิจ
- นำเสนอเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำธุรกิจ รวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ผ่าน
เกมไพ่ For Sale และเกมกระดาน Survive
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7
23 – 27ก.พ. 2558
โจทย์ :
- ประเมินขั้นสุดท้าย
เกี่ยวกับการทำธุรกิจ
Key Questions
- นักเรียนคิดว่า ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
- ธุรกิจมีความจำเป็นต่อชีวิตเราอย่างไร

เครื่องมือคิด
Place mat : ร่วมกันวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการเรื่องเงิน
Brainstorms : ครู และนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
Show and  Share : แลกเปลี่ยนนำเสนอการวิเคราะห์บทความร่วมกัน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บทความเกี่ยวกับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการเรื่องเงิน
- เกมการออมการลงทุน
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน
- ครูให้นักเรียนวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับธุรกิจของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและล้มเลว
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของธุรกิจตนเอง
- ครูและเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งซักถามข้อสงสัย
- นักเรียนคิดว่า ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร  
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูให้นักเรียนศึกษานักธุรกิจสร้างแรงบันดาลใจ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การศึกษาและวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการเรื่องเงิน
- การแลกเปลี่ยนนำเสนอการวิเคราะห์บทความร่วมกัน
- การอภิปรายเกี่ยวกับบทความร่วมกัน
- การเล่นเกมการออมการลงทุน ของตลาดหลักทรัพย์
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นเกมการออมการลงทุนร่วมกัน
- การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการออมและการลงทุน
- การอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบการออมและการลงทุนประเภทต่างๆ ร่วมกัน
ชิ้นงาน :
- วาดแผนภาพการบริหารจัดการเงินห้องในรูปแบบการออมและการลงทุนตามที่ตนเองสนใจ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและเห็นความแตกต่างของการทำธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทั้งสามารถเลือกใช้การออมและการลงทุนที่เหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


8 - 9
2 – 6  มี.ค. 2557
โจทย์ :
ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
Key Questions
- ธุรกิจมีความจำเป็นต่อชีวิตเราอย่างไร
- นักเรียนสามารถวางแผนและจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน (เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก) ได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
Mind Mapping : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเสวนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางธุรกิจประเภทต่างๆ
Show and  Share : นำเสนอแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- วิทยากร
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน
- ธุรกิจมีความจำเป็นต่อชีวิตเราอย่างไร
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนจะนำธุรกิจ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การเข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางธุรกิจประเภทต่างๆ
- การวางและปฏิบัติตามแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน
ชิ้นงาน :
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจความแตกต่างในการทำธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวางแผนและจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน (เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยง
ปลาดุก) ได้

ทักษะ :
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
10
16 - 20
มี.ค. 2558
โจทย์ : การสรุปและ เผยแพร่องค์ความรู้   ประเมินตนเอง
Key  Questions
 - นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นรับรู้อย่างไรให้น่าสนใจโดยที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้
อะไรที่นักเรียนทำได้ดีแล้ว อะไรที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด
Round Rubin
เลือกวิธีการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 4
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้ Quarter 4
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
กระดาษ 80 ปอนด์
ชุดและอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมาสำหรับการแสดง

ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและตลอดทั้ง Quarter ที่ 4
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 4 มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 3  เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ ( Round Rubin)
- นักเรียนแต่ละคนข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว  ละครฯลฯ
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมสรุปตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียนQuarter 4
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ประเมินตนเอง พร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
การวางแผนสรุปงานในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ
การวางแผนการทำงาน
การประเมินตนเอง
ชิ้นงาน
สมุดบันทึกเล่มเล็ก
สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 4
- ประเมินตนเอง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
ทักษะ :
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า
 - การอธิบายความหลากหลายของข้อมูล
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์สาระการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ

หน่วย :  “เส้นทางสายธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2557


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
- ระบบเศรษฐกิจและการเมือง
- ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้ 
(ว 8.1 ม.2/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้ (ว 8.1 ม.2/4)
- สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
(ว 8.1 ม.2/7)
- บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้ 
(ว 8.1 ม.2/8)
- สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ และผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 (ว 8.1 ม.2/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้
(ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 (ส1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ได้
(ส2.2 ม.2/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเงินได้
(4.1  .2/2)
- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเงินและที่ตนเองสนใจ (4.1  .3/2)
มาตรฐาน ส 4.2
- เปรียบเทียบความ   เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ (4.2  .2/1) 
มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (1.1.2 /1)
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน             (1.1 .2 /2 )
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (1.1 .2 /3 )
- สามารถทำงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ             (1.1 .3 /1)
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต        (ง 1.1 .4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /3 )
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
  (ง 1.1 .4-6 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการดำรงชีวิต                    (ง 1.1 .4 /5 )
- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /6 )
มาตรฐาน   ง 2.1
- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                (ง 2.1 .2 /4)
มาตรฐาน   ง 3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอได้  (ง 3.1 .3 /3)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ                   (ง 3.1 .3 /4)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต(3.1 .4-6/9)
- อธิบายข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                           (3.1 .4-6/13)

มาตรฐาน  พ 1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้
(พ 1.1.2/2)
มาตรฐาน  พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2.1.3/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน              (3.1.3/2)
มาตรฐาน  พ 3.2
- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้                  (3.2 ม.3/3)
- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้           (3.2 ม.3/5)

มาตรฐาน ศ1.1
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ (1.1.2/3)

มาตรฐาน ส2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  .2/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  .2/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  .2/3)


- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(2.1  .2/4)
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  .3/5)
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  .2/2)