เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "ธุรกิจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เส้นทางสายธุรกิจ"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบแผนงานธุรกิจเพื่อขอเงินทุนและใช้ในการประกอบการได้จริง
Week
Input
Process
Output
Outcome
  3
26 - 30 
ม.ค. 2558

โจทย์ :
แนวคิด /Concept การทำธุรกิจ
เรียนรู้การเขียนแผนเพื่อขอทุน

Key Questions :
- นักเรียนจะสามารถออกแบบวางแผนธุรกิจคิดค้นและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆเพื่อขอเงินทุนได้อย่างไร
ถ้านักเรียนจะทำธุรกิจ นักเรียนจะเลือกทำธุรกิจอะไร และนักเรียนมีวิธีหรือแนวทางในการเลือกวางแผนอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ครูและนัก เรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธุรกิจพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการทำธุรกิจเพิ่มเติม
Show and  Share :
การนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบของตนเอง (Power point)
Wall Thinking : แผนโมเดลการทำธุรกิจ

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ธุรกิจ ปี 57 -58
แผนโมเดลการทำธุรกิจ
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน


วันจันทร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูให้นักเรียนดูธุรกิจที่เป็นความนิยมในปี พ.ศ. 2557 กับ  2558 เป็นอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนจะทำธุรกิจ นักเรียนจะเลือกทำธุรกิจอะไร และนักเรียนมีวิธีหรือแนวทางในการเลือกวางแผนอย่างไร
เชื่อม :
แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและแนวทางการทำธุรกิจ พร้อมทั้งเลือกธุรกิจที่จะทำโดยคำนึงถึงต้นทุนและความเสี่ยงรวมทั้งปัจจัยอื่นๆในการทำธุรกิจ สำรวจตลาด
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางการทำธุรกิจ
วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด     ถ้านักเรียนมีต้นทุน 1,000  บาท นักเรียนจะนำไปลงทุนอะไรได้บ้าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงผู้บริโภค
- นักเรียนจะสามารถออกแบบวางแผนธุรกิจคิดค้นและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆเพื่อขอเงินทุนได้อย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโมเดลการทำธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างแผนการทำธุรกิจและโมเดลการทำธุรกิจ
วันพฤหัสบดี - วันศุกร์  ( 4 ชั่วโมง )
 ใช้ :
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบโมเดลการทำธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจพร้อมทั้งนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบของตนเอง (Power point)  เชิญวิทยาการ ผู้รู้เกี่ยวการการทำธุรกิจ (พ่อพี่ไอดิน คุณครู) ร่วมสะท้อนให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธุรกิจพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการทำธุรกิจเพิ่มเติม
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ดูธุรกิจที่เป็นความนิยมในปี พ.ศ. 2557 กับ  2558
การศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและแนวทางการทำธุรกิจ พร้อมทั้งเลือกธุรกิจที่จะทำโดยคำนึงถึงต้นทุนและความเสี่ยง
การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโมเดลการทำธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
การนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบของตนเอง (Power point)
การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธุรกิจ

ชิ้นงาน
ธุรกิจ
- วิเคราะห์ธุรกิจ
แผนการทำธุรกิจ
สมุดบันทึกธุรกิจ

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถออกแบบแผนงานธุรกิจเพื่อขอเงินทุนและใช้ในการประกอบการได้จริง

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในกา:ทำงานค้นหาข้อมูล
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียนตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้ นักเรียนได้ดูธุรกิจที่เป็นความนิยมในปี พ.ศ. 2557 กับ พ.ศ. 2558 แล้วนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจประเภทต่างๆ เห็นมุมมองการทำธุรกิจที่หลากหลาย ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนมีต้นทุน 1,000 บาท นักเรียนจะนำไปลงทุนอะไรได้บ้าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงผู้บริโภคจากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโมเดลการทำธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจของตนเอง ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างแผนการทำธุรกิจและโมเดลการทำธุรกิจเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปรับใช้กับแผนธุรกิจของตนเอง นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบโมเดลการทำธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจพร้อมทั้งนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบของตนเอง ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธุรกิจพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการทำธุรกิจของแต่ละกลุ่ม
    นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ