เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "ธุรกิจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เส้นทางสายธุรกิจ"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น เข้าใจและเปิดมุมมองการคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อการทำธุรกิจเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริง
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
19-23 .. 2558

  โจทย์ :
เปิดมุมมองทางด้านธุรกิจ
Key Questions  :
- ทำไมการประกอบธุรกิจต่างๆจึงแตกต่างกัน
- นักเรียนคิดว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร และถ้าไม่มีธุรกิจเราจะอยู่ได้อย่างไร

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
Round Rubin : อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูหนัง 
Show and  Share : นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้
สื่อและแหล่งเรียนรู้   :
คลิปคลิป เจาะลึกเศรษฐกิจ ทิศทางเศรษฐกิจโลกคลิป
- หนังเรื่อง The Pursuit of  Happyness
- ดู คลิปรายการ SME  ตีแตก ตอน (ตำมั่ว)
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเปิดคลิป เจาะลึกเศรษฐกิจ ทิศทางเศรษฐกิจโลก
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- นักเรียนดูหนังสร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจ เรื่อง The Pursuit of  Happyness
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการดูหนัง และจะนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจของตนเองอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูหนัง  (Round Rubin)
วันพฤหัสบดี  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :

- ครูเปิดคลิปรายการ SME  ตีแตก ตอน (ตำมั่ว)

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียได้เรียนรู้อะไรจากการดู คลิปรายการ SME  ตีแตก ตอน (ตำมั่ว) อะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจของคนเอง

เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันอภิปรายจากสิ่งที่ได้ดู
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร และถ้าไม่มีธุรกิจเราจะอยู่ได้อย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้


วันศุกร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าทำไมการประกอบธุรกิจต่างๆจึงแตกต่างกัน การทำธุรกิจแต่ละประเภทมีกระบวนการหรือขั้นตอน/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้ : 
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจประเภทต่างๆพร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ดูคลิป เจาะลึกเศรษฐกิจ ทิศทางเศรษฐกิจโลก และหนังเรื่อง The Pursuit of  Happyness
 - การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและสิ่งที่ได้เรียนรู้
การนำไปปรับใช้


ชิ้นงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูหนัง
- นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
เข้าใจและเปิดมุมมองการคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อการทำธุรกิจเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริง
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และตอบคำถาม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น

ดงความคิดเห็น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอนครู
  ในสัปดาห์นี้ พี่ม.2 ดูคลิปเจาะลึกเศรษฐกิจ ทิศทางเศรษฐกิจโลก จากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร
  นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
  นักเรียนดูหนังสร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจ เรื่อง The Pursuit of Happyness แล้วร่วมกันสะท้อนวิเคราะห์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่ได้ดูดังนี้
  พี่ฟ้าชุ : ความพยายามทำให้เรามีความสำเร็จในชีวิตความขยันทำให้เราไม่อดตาย
  พี่นก : ทุกคนมีกำลังใจ สู้กับปัญหา
  พี่ทิพย์ : การใช้ชีวิตกับการลงทุน ธุรกิจ การเลี้ยงดูลูก การดิ้นรน อดทน มีเป้าหมายและความพยายามถึงจะไม่มีเงินมากแต่มีความสามารถในการทำงาน
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าทำไมการประกอบธุรกิจต่างๆจึงแตกต่างกัน การทำธุรกิจแต่ละประเภทมีกระบวนการหรือขั้นตอน/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง
  นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วสรุปแล้วนำเสนอให้เพื่อและครูฟัง ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ