เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "ธุรกิจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการธุรกิจ สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เส้นทางสายธุรกิจ"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4 ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถลงมือทำธุรกิจ การประชาสัมพันธ์รวมทั้งวิเคราะห์ตลาดเพื่อตัดสินใจในการทำธุรกิจได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

2 - 6  
..2558

โจทย์ :
การลงมือทำธุรกิจธุรกิจ/ประชาสัมพันธ์
การวิเคราะห์ตลาด

Key Questions
นักเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้จักธุรกิจของตนเองได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าธุรกิจที่กำลังทำเป็นอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Brainstorms  :ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พร้องทั้งออกแบบการประชาสัมพันธ์
Show and  Share : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจในสัปดาห์แรก (Flow chart)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน

วันจันทร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
นักเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้จักธุรกิจของตนเองได้อย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับการการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งออกแบบการประชาสัมพันธ์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจที่จะทำร่วมกัน
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งออกแบบการประชาสัมพันธ์(บอกต่อ  โปสการ์ด  แผ่นพับ)
ใช้ :
- นักเรียนประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งออกแบบการประชาสัมพันธ์(บอกต่อ  โปสการ์ด  แผ่นพับ)
วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าธุรกิจที่กำลังทำเป็นอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจในสัปดาห์แรก (Flow chart)
วันพฤหัสบดี  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
นักเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้จักธุรกิจของตนเองได้อย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
วันศุกร์  ( 2 ชั่วโมง )
ใช้ :
นักเรียนเริ่มลงมือทำธุรกิจของตนเอง พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าปัญหา/อุปสรรค
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
เริ่มดำเนินการทำธุรกิจตามที่วางแผนไว้ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของธุรกิจเป็นระยะๆให้ครูฟัง(สมุดบันทึก)
การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งออกแบบการประชาสัมพันธ์

ชิ้นงาน :
- สะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจ ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจในสัปดาห์แรก (Flow chart)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้ :
เข้าใจและสามารถลงมือทำธุรกิจ การประชาสัมพันธ์รวมทั้งวิเคราะห์ตลาดเพื่อตัดสินใจในการทำธุรกิจได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้

ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปความเข้าใจและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็นตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน


1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  ในสัปดาห์นี้ พี่,2 แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันออกแบบและวางแผนธุรกิจของตนเองดังนี้
  กลุ่มที่ 1 แผนธุรกิจ(ขนมลูกชุบ)
  กลุ่มที่ 2 จัดเบรกให้ผู้ใหญ่ใจดี ขนมรังนก ข้าวทอด
  กลุ่มที่ 3 อาหาร (ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ปลาหมึกย่าง)
  กลุ่มที่ 4 มะพร้าวเผา วุ้นมะพร้าว ไอศครีมมะพร้าว มะพร้าวสด
  แต่ละกลุ่มสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบเพื่อทำผลิตภัณฑ์ จากนั้นแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลิตภัณฑ์รวมทั้งกระบวนการทำธุรกิจตามที่ได้วางแผนไว้โดยมีคุณครู พี่ม.3 และม.1 ร่วมสะท้อนเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองจากที่คุณครูและเพื่อนเพิ่มเติมให้
  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนและปรับแผนธุรกิจเพื่อขอเงินทุนรวมทั้งออกแบบตารางการทำธุรกิจ จากนั้นนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ